Wat is Kerk en Vrede?

Kerk en Vrede verenigt mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

Vereniging » Werkgroepen » Liturgie

Liturgie werkgroep

 • De Liturgiegroep is in juni 2010 in het leven geroepen.

   

  Doelstelling:

  De doelstelling is om naast en aanvullend aan het aanbod van bijvoorbeeld de jaarlijkse Liturgiekrant van IKV/Pax Christi liturgisch en homiletisch materiaal  aan te bieden ten behoeve van voorgangers en gemeenteleden, teneinde aandacht te vragen voor een cultuur van vrede, gerechtigheid en geweldloosheid.

   

  Werkwijze:

  Per jaar worden twee series van “Drie diensten om vrede” uitgewerkt en gepubliceerd op o.a. de website van Kerk& Vrede.

  Bv. de 1e, 2e en 3e zondagen van januari en van juli.

  De preekschetsen worden gemaakt door een vast team van medewerkers en de Liturgiegroep levert bij de gegeven lezingen aanvullend materiaal, dat verdiept, reflecteert, confronteert, (be)spiegelt, kritische vragen stelt,…: liederen, gebeden, gedichten, filmpjes, …

  De liturgiegroep zorgt voor publiciteit rondom deze series door extra aandacht via de website van Kerk en Vrede, leesroostergroep, twitter en andere media.

   

  Samenstelling en vergaderwijze:

  In principe wordt gestreefd naar een brede oecumenische participatie in de projectgroep.

  De projectgroep vergadert twee maal per project fysiek en verder per e-mail.

  Tevens doet zij per project een beroep op deskundige derden en probeert op deze wijze een min of meer vaste kring van medewerkers te rekruteren.

   

  Contact:

  Heeft u interesse om te participeren in de Liturgiegroep, neem dan gerust contact op met het kantoor van Kerk en Vrede:

  Tel.: 030-2316666 of e-mail: a.debruijn@kerkenvrede.nl