Wat is Kerk en Vrede?

Kerk en Vrede verenigt mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

Vereniging » Werkgroepen » Theologische Werkgroep

Theologische Werkgroep

 • De doelstelling van de theologische werkgroep is het bekritiseren van elke (semi-)religieuze rechtvaardiging van oorlog en geweld en het weerbaar maken van mensen binnen en buiten de kerken tegen deze propaganda.


  De middelen


  De werkgroep tracht haar doel zoveel mogelijk in samenwerking met kerken en verwante instellingen te bereiken door:


  • Reflectie op en studie van actuele voorbeelden van oorlogspropaganda.
  • Onderzoek naar en ontwikkeling van het idee van vredeskerk en vredesgemeente.
  • De deelname aan en het aanzwengelen van de kerkelijke, interreligieuze en maatschappelijke discussies.


  Deze activiteiten staan in het teken van een permanente campagne om oorlog illegaal te verklaren


  Doelgroepen:
  De doelgroepen zijn de kerken en hun lidmaten in het algemeen, het publiek en maatschappelijke organisaties op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Daarbij probeert de theologische werkgroep zich ook te richten op kerkelijke en religieuze groepen die thans nog niet tot de achterban van Kerk en Vrede gerekend kunnen worden.


  Werkvelden/ Activiteiten:
  Wij leggen onze prioriteit bij de reeds lopende zaken rond oorlogspropaganda, vredesgemeente en de verdere invulling van het begrip ‘rechtvaardige vrede’ zoals dat centraal stond tijdens de Internationale Oecumenische Vredesbijeenkomst in mei 2011 in Kingston (Jamaica). Ook zal gekeken worden hoe reeds bestaande publicaties over religie, oorlog en vrede omgewerkt kunnen worden naar voor Kerk en Vrede nieuwe kerkelijke en religieuze doelgroepen.
  Huidige Samenstelling van de Werkgroep


  Wij staan open voor mensen, die mee willen werken aan bovenstaande doelstelling, middelen en activiteiten. Bovendien hechten wij belang aan de eigen inbreng en de ideeën van onze leden van de vereniging Kerk en Vrede. Er is ruimte voor leden van verschillende kerkelijke achtergronden. De huidige theologische werkgroep kent leden afkomstig uit de Protestantse Kerk in Nederland (en daarbinnen uit alle drie de samenstellende kerken: Nederlands Hervormd, Gereformeerd en Evangelisch-Luthers), de Rooms-Katholieke Kerk, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers) en de Basisbeweging Nederland.